Kirsten fra Ry Højskole er glad efter KLAR seminar
JU HUUUUUU - JEG ER FÆRDIG !

JU HUUUUU – JEG ER FÆRDIG !

 

Skals – højskolen for design og håndarbejde er GDPR-klar

Nyhedstekst: Sammen med bogholder Marianne Kjeldgård (billedet) har DP-Solutions konsulenter afprøvet en ny variant af vores “Gør-det-meste-selv” koncept. Det går ud på, at Marianne og hendes nærmeste kolleger og ledelse, har arbejdet selvstændigt med KLAR-dokumentationsskabelonerne i den KLAR-sky som DP Solutions stiller til rådighed. Undervejs har vi skrevet sammen og talt telefon. I stedet for at deltage i vores kursusdage, har 2 DP Solutions konsulenter besøgt Marianne hjemme på Skals – højskolen for design og håndarbejde. Over en hel arbejdsdag blev der arbejdet grundigt med KLAR-dokumentationen og relevante problemstillinger blev drøftet og afklaret bl.a. med skolens forstander når det var nødvendigt. Nu er Skals – højskolen for design og håndarbejde færdig med deres GDPR KLAR-dokumentation og kan fortsætte arbejdet med at få implementeret de nye nødvendige rutiner og regler. Marianne deltager på KLAR-seminar i oktober sammen med andre der har valgt at DP Solutions som deres GDPR-samarbejdspartner.

Hvis du vil vide mere om Skals – højskolen for design og håndarbejde kan du se her: http://www.skalshaandarbejdsskole.dk/ og hvis du vil vide mere om vores nye “Gør-det-meste-selv” variant hvor vi kommer og arbejder sammen med jer kan til skrive til info@dp-solutions.dk eller ringe til 50214146

Elefanthuset i Undløse er KLAR til persondataforordningen

Andy Larsen fra Elefanthuset har gennemført DP Solutions og LOS ”Gør-det-meste-selv” kursusforløb og har udarbejdet al den dokumentation der er behov hos Elefanthuset for at være KLAR til persondataforordningen.

Nu fortsætter arbejdet med at få opdateret gamle arbejdsgange og få implementeret nye rutiner sammen med kolleger og ledelse.

Vi ønsker Elefanthuset og Andy en fortsat god arbejdslyst.

www.elefant-huset.dk

 

 

Fonden Tagkærgaard afslutter ”Gør-det-meste-selv”
Fonden Tagkærgaard afslutter

Som afslutning på et brancherettet DP Solutions ”Gør-det-meste-selv” forløb sammen med andre private sociale tilbud, blev der afholdt KLAR-seminar hos Fonden Tagkærgaard i Christiansfeld.

Tagkærgaard er nu færdig med den såkaldte KLAR-dokumentation der sikrer, at institutionen har al nødvendig dokumentation for, at krav og pligter der følger af den nye databeskyttelsesforordning kan håndteres og overholdes.

Tagkærgaard har sideløbende arbejdet med implementering i form af bl.a. tilpasning af relevante arbejdsgange og IT-sikkerhed.

Den afsluttende fase med den endelige implementering af KLAR-dokumentationen er nu i gang for medarbejdere og Samarbejdspartnere.

Vi ønsker Fonden Tagkærgaard tillykke og velkommen i gruppen af private sociale tilbud over hele Danmark der er har gjort sig KLAR til den nye databeskyttelsesforordning med DP Solutions ”Gør-det-meste-selv” koncept.

Fonden Tagkærgaard afslutter

Fra højre forstander forstander Jon Skriver, Skoleleder og HR chef  Kim Albæk og Henrik Acosta Cramer DP Solutions.

Se efterårets ”Gør-det-meste-selv” kurser her

 

Så er den nye vejledning om håndtering af databrud på persondatasikkerheden kommet
Vejledning_sikkerhedsbrud 1

Datatilsynet har netop udsendt en ny vejledning om brud på persondatasikkerheden.

Som noget nyt indfører databeskyttelsesforordningen den 25. maj 2018 en forpligtelse for dataansvarlige til at anmelde brud på persondatasikkerheden til Datatilsynet og normalt også til at underrette de personer der berøres af bruddet.

Forordningen fastslår, at bruddet skal indberettes hvis det indebærer ”en risiko for fysiske personers rettigheder eller frihedsrettigheder”

Bruddet skal anmeldes til Datatilsynet senest 72 timer efter at den dataansvarlige har konstateret bruddet.

Der er god vejledning at hente, når det skal vurderes om en ”hændelse” skal indberettes til Datatilsynet om de berørte registrerede også skal underrettes.

Datatilsynet oplyser, at der vil blive etableret en digital løsning til anmeldelse af brud.

Du finder Datatilsynets nye vejledning ved at klikke her.

DP Solutions følger op på den nye vejledning på vores ”Gør-det-meste-selv”-kurser, i vores KLAR-dokumentationspakke og på de kommende KLAR-seminarer samt her på vores hjemmeside om den

 

 

Informationsmøde for de Himmerlandske efterskoler

I denne uge har DP Solutions deltaget i informationsmøde på Onsild Idrætsefterskole, hvor vi talte om den nye databeskyttelsesforordning med de omkring 50 fremmødte fra 15 efterskoler.

Der er stor interesse for hvordan den enkelte efterskole kan gøre sig klar til at overholde de nye regler der gælder fra den 25. maj 2018.

DP Solutions praktiske og handlingsorienterede tilgang er vores 3 dages ”Gør-det-meste-selv”  KLAR-koncept som vi tilbyder målrettet og tilpasset efterskolerne, til en attraktiv pris, i samarbejde med Efterskoleforeningen. Se mere om konceptet målrettet for efterskoler her

Se mere om Efterskoleforeningens initiativer her

Høringsudkast til lovforslag om indførelse af EU persondataforordningen i Danmark

Justitsministeriet har den 7. juli udsendt udkast til  “Forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)”

Udkastet er i høring hos en lang række organisationer og interessenter frem til den 22. august 2017.

Du kan se hele udkastet til lovforslaget, på 324 sider, ved at klikke her

Det kan ses af udkastet, at der fremsættes forslag om håndtering af administrative bøder efter den model som er beskrevet i den forudgående betænkning.

Det er imidlertid opsigtsvækkende, at spørgsmålet om bøder til offentlige myndigheder endnu ikke er indarbejdet i lovforslaget.

Dette spørgsmål udestår fortsat til politiske forhandlinger.

Vi kommer med yderligere information om udvalgte relevante emner.

 

Betænkningen om databeskyttelsesforordningen

Justitsministeriets betænkning om databeskyttelsesforordningens ”implementering” i dansk ret er netop udkommet.

Den har været længe ventet, men nu er den kommet.

Der er tale om et digert værk opdelt i en del I på ca. 1.100 sider og en mindre del II på ca. 100 sider.

Links til betænkningen findes her:

Del I – bind 1

Del I – bind 2

Del II

Ministeriet er samtidig kommet med en tidsplan for udsendelse af en række vejledninger om forskellige temaer – bl.a. om databeskyttelsesrådgiveren (DPO), overførsel af personoplysninger til tredjelande og de registreredes rettigheder.

Vejledningerne forventes udsendt i en periode fra september 2017 og frem til januar 2018.

DP-Solution følger arbejdet med betænkningen og deltager i Justitsministeriets stormøde den 13 januar i København.

To fluer med et smæk….

Af proceskonsulent – Katja Hagemann Petersen

Alle virksomheder og organisationer skal i forbindelse med den nye EU persondataforordning revidere eksisterende processer og politikker for at sikre, at alle krav og regler overholdes, når forordningen træder i kraft 25. maj 2018.

Så hvorfor ikke optimere, mens I alligevel er i gang?

Når man laver en værdistrømsanalyse, kortlægger man alle de aktiviteter, der foregår fra kunden bestiller et produkt eller en ydelse til ”varen” er modtaget. Det betyder, at man kigger på tværs af afdelinger men også, at man kan kigge på de aktiviteter, der foregår hos kunden eller samarbejdspartnere. En kunde kan både være ekstern og intern.

Det, der fokuseres på, er alle de aktiviteter, der skaber værdi for kunden eller sagt med andre ord: det som kunden vil betale for.

Med persondataforordningen vil det både dreje sig om processer, hvor eksterne kunder køber produkter eller ydelser hos en leverandør og det vil dreje sig om interne kunder som f.eks i et ansættelsesforløb. I begge tilfælde vil der være et dataflow med personhenførbare data, som skal identificeres og håndteres i forhold til at overholde forordningens krav og regler.

Ofte vil man i værdistrømsanalysen finde talrige spildelementer – altså aktiviteter, som udføres uhensigtsmæssigt eller er direkte overflødige. Meget vil kunne automatiseres og håndteres i digitale workflows.

Det virker måske uoverskueligt, at skulle bruge tid og ressourcer på at gennemgå processer og politikker og få dette dokumenteret, så det rent faktisk kan bruges fremover – men hvis I vælger ikke at gøre det nu, vil det ramme Jer efterfølgende og medføre masser af spildtid og muligvis også store bøder…

Så når I alligevel er i gang – så gør arbejdet med implementeringen af persondataforordningen til en god investering i jeres virksomhed fremadrettet – der er meget at hente.

Justitsministeriets Betænkning om den nye databeskyttelsesforordning (EU679/2016) bliver forsinket!

Af chefjurist – Karsten Thystrup

Justitsministeriet oplyste d. 15. april 2016 at den omfattende betænkning (EU679/2016) var planlagt til udsendelse til offentlig høring i 1. kvartal af 2017.

Justitsministeriet har senere opdateret sin planlægning og oplyser i notits af 16. marts 2017, at betænkningen i stedet bliver sendt i offentlig høring i maj 2017.

Der vil blive afholdt et stormøde i maj, hvor betænkningen præsenteres: Opdateret plan fra Justitsministeriet

Det er stadig planen, at de nødvendige lovforslag til forordningens gennemførelse vil blive fremsat i Folketinget i oktober 2017.

Den omfattende betænkning, som forventes at blive på ca. 1.200 sider, er ventet med spænding fra alle aktører, der arbejder med persondataforordningen, da betænkningen ventes at give svar på en lang række fortolkningsspørgsmål i relation til forordningen.

DP · SOLUTIONS vil deltage på stormødet i Justitsministeriet i maj og løbende informere om nyt.